Main menu: Start | Artilleri | Robot | Eldledning | Stridsledning | Fordon | Samband | Intendentur | Förbandstyper |

Febr 14
2016

KA-bataljon 12/80 - SL 1 / SL 2

Från Stridsledning 1-kärra (SL 1) resp Stridsledning 2-kärra (SL 2) leds bataljonsstabens stridsledning.

SL 1 och SL 2 är bestyckade med identiska stridsledningsutrustningar för tre operatörer (en 23 " bildenhet och tre textskärmar). På en datakanal mellan hyddorna utväxlades information så att databaserna hålls uppdaterade.

Kärrorna kan operera var för sig varvid samtliga funktioner kan utnyttjas av kärrans operatörer.

SL1-kärran används primärt för datakommunikation och måldatabehandling. I SL 2-kärran används primärt för funktioner med skjutfallsanalys och tablåbehandling.

KA-bataljon 12/80 STRIKA-system var inrymd i två stridsledningsshyddor (SL 1 resp SL2) med en ”en halv STRIKA” i resp hydda. Detta alternativ medförde att bataljonschefen kunde upprätthålla ledning även då staben förflyttades. En hydda kvar på den ”gamla platsen” medan den andra omgrupperades till ny plats.

Arbetsplatserna i en KA-bataljon 12/80 ledning är uppbyggda kring datorer och utrustade med tangentbord, rullboll och textskärm för varje operatör. En centralt placerad 23-tums bildskärm gav översiktsinformation med karta och olika mål som referensangivelser.

Prestanda:

  • 150 unika mål med målnummer
  • Instasberäkning för högst 3 pjästyper, 5 amunitionsslag och 8 standardmål
  • 20 tablåer för underrättelse, stridsledning, samband, ledning och underhåll
  • 16 textsidor för order och rapportering
  • 15 tabeller för förbandsdata
  • 16 tabeller för funktionsstöd
  • 16 dataförbindelser kan anslutas till en/två stridslednings-kärror (SL 1, SL 2)
  • Dataprogram, kartor och förbandsdata kan inmatas med band
  • Talöverförd måldata kan matas in vid varje terminal


Operatörsplatser från vänster; Plottingledare (PLED), Vakthavande
stridsledningsbiträde (VSLB) och Rapportmottagre (RM 1) i SL 1-kärra.
Stridsledningsplottare 1 - 3 (STRPL 1-3) i SL 2-kärra, här med systemet i full drift.


Bildenhet 23" är en grafisk presentationsutrutning, vars uppgift är att
presentera datorgenererad bildinformation, sk syntetiska bilder.


Bildenhet 23" som här presenterar kartinformation och några målsymboler.
Enheten kunde dock ej visa färgsymboler.


Dataterminal ADT med tangentbord.


Dataterminal ADT som här presenterar en måltablå.


Stridsledningspanel DT 80. Användes för uppkoppling av stridslednings-
sambandets talförbindelser.


Nederst matrisskrivare för registrering. Längst upp i högra hörnet i bilden syns de
båda Strika-datorerna ACM och DPM.


Kassettbandspelare TCR för inmatning av program, lagring av fasta
tabeller och kartinformation.


Som ett reservförfarande för stridsledning finns ett manuellt taktiskt plott med
magasin för kartor och spindelvävsdiagram.

KA-bataljon 12/80 stridsledningskärra SL 1 finns att beskåda på museet.